شرمسار غزه!

تاریخ شرمسار همیشگی غزه است...

و شرمسار کودکانی که هیچ زمانی روی آرامش را ندیدند...

تاریخ شرمسار همه مظلومیت هاییست که فرزندان آدم به خود دیده اند...

و مظلومیت عصر ما غزه است...

تاریخ خسته است...

از این همه ظلم ....

تاریخ منتظر است...

منتظر مرد عدالت...

او خواهد آمد....

و انتقام همه کودکان مظلوم تاریخ را از دیوسیرتان خواهد گرفت...

قصه کودکان تاریخ با آمدن او پایان خوشی دارد...

برای آمدنش دعا کنیم....

/ 1 نظر / 18 بازدید